Church Address

The Potter’s House Josai Mitaka Building 3F 3-37-38 Shimorenjaku Mitaka-shi Tokyo 181-0013

3-37-38 Shimorenjaku Mitaka-shi

The Potter’s House Josai Mitaka Building 3F 3-37-38 Shimorenjaku Mitaka-shi Tokyo 181-0013